ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ

Περιμένουμε από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να καταθέσουν το

σχέδιο νόμου για την εξομοίωση, το οποίο έχει αποσταλεί σε όλα τα κόμματα και

οι πάντες δηλώνουν σύμφωνοι.Να αποδείξουν ΑΜΕΣΑ τη συμφωνία τους.

ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΩΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

• Διεκδικούμε την πλήρη και χωρίς περιορισμούς οικονομική και θεσμική εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες και ένταξη τους στο Νόμο 1910/1944.

• Διεκδικούμε την ισόβια τιμητική σύνταξη στη μητέρα που έκανε τρία παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας των τέκνων της, ως αναγνώριση του σημαντικού ρόλου και της προσφοράς της στην ελληνική κοινωνία.

• Δηλαδή να γίνει χαρακτηρισμός των τρίτεκνων οικογενειών ως πολύτεκνων, ανεξαρτήτως από την ηλικία τους και την ένταξή τους στις διατάξεις των νόμων περί πολυτεκνίας.

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ


ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ


Δωρεάν Διανομή ρυζιού σε άπορους της Χώρας – Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπ’ όψιν:
Α. Τις διατάξεις: 
1. Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, και 3 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ Α΄ 34), «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Του άρθρου 22 παρ. 3, του ν. 992/79 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280). 
3. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ/Α΄/247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 ), «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 3 Κεφάλαιο Β. 
5. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. Του άρθρου 1 παρ. 4, του ν. 2469/1997, «Περιορισμός κρατικών δαπανών» (ΦΕΚ Α΄ 38). 
7. Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση. 
8. Του Ν. 4013/15-09-2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012). 
9. α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/22-05-2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 
β. Του Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α΄/1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως ισχύει και την υπ’ αριθμ. 448/100095/2013 απόφαση (ΦΕΚ 2097/Β΄/27-08-2013) «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
γ. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/2007), «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διατάξεων σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
δ. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007), «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», για θέματα διαδικασίας. 
ε. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (Α΄ 213). 
στ. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221). 
ζ. Του Π.Δ. 85/21.06.2012 (ΦΕΚ Α 141/21.06.2012) «περί ίδρυσης και μετονομασίας Υπουργείων μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού περί ίδρυσης Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 
η. Του Π.Δ. 86/21.06.2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.06.2012) «περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
10. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», σε εφαρμογή της οποίας εκδόθηκε ο Κανονισμός 842/2011/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2011, «για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων Συμβάσεων». 
11. Της υπ’ αριθμ. Υ48/2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β/2105). 
12. Της υπ’ αριθμ. 279/23460/2013 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησής τους, του προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» (ΦΕΚ Β’ 414), όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. 
Β. Την Ανακοίνωση (Ε.Κ): 
Την υπ’ αριθμ. C 114/91 ανακοίνωση της Επιτροπής, σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρέχονται στο πλαίσιο της κοινοτικής επισιτιστικής βοήθειας και την αντίστοιχη ανακοίνωση στο C 312/00 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Γ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη: 
α) Σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 3.900.000,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φ. 29- 110 Κ.Α.Ε. 0873. 
β) Σε βάρος των Προϋπολογισμών των Περιφερειών, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. 
Δ. Την υπ’ αριθμ. 2/112753/ΔΠΓΚ/20-12-2013, απόφαση προέγκρισης δέσμευσης πίστωσης για το έτος 2014, ποσού ύψους 3.900.000,00 ευρώαποφασίζουμε:
Άρθρο 1 
Ορισμοί
• Δικαιούχοι του έργου της δωρεάν διανομής τροφίμων, είναι άπορα άτομα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 279/23460 ΚΥΑ (ΦΕΚ 414/Β΄/22.2.2013), τα οποία εγκρίθηκαν και είναι καταγεγραμμένα στη βάση δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το έτος 2013, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ανωτέρω ΚΥΑ καθώς και οι φορείς εκπροσώπησής τους.
• Φορείς εκπροσώπησης, που μεσολαβούν για τη δωρεάν διανομή των προϊόντων στους τελικούς δικαιούχους, θεωρούνται οι φορείς παροχής υπηρεσιών φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού, χαρακτήρα (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ιερές Μητροπόλεις κ.α.), όπως αυτοί ορίζονται αναλυτικότερα στην υπ’ αριθμ. 279/23460 ΚΥΑ (ΦΕΚ 414/Β΄/22.2.2013).
• Ανάδοχος, ο εκάστοτε οικονομικός φορέας εκτέλεσης των έργων της δωρεάν διανομής ρυζιού, που επιλέγεται μετά από Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό.
• Οικονομικός φορέας, είναι κάθε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ή Κοινοπραξία, Σύμπραξη ή Ένωση αυτών των προσώπων ή και Οργανισμών που προσφέρουν αντιστοίχως την εκτέλεση εργασιών και έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά. Ο όρος Οικονομικός φορέας καλύπτει ταυτόχρονα τις έννοιες «προμηθευτής», «πάροχος υπηρεσιών» και «εργολήπτης».
• Προσφέρων, ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλλει προσφορά.
Άρθρο 2 
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση, θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση του έργου της δωρεάν διανομής ρυζιού στους απόρους της Χώρας. Το έργο αφορά στην απόκτηση από την αγορά, μέσω διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, ποσότητας ρυζιού, η οποία πληροί ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές με καθορισμένη συσκευασία και σήμανση, όπως θα περιγράφουν στην αντίστοιχη Διακήρυξη του Διαγωνισμού, έχουν παραχθεί σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και θα διανεμηθούν δωρεάν, μέσω των φορέων εκπροσώπησης, στους απόρους της Χώρας.
Οι θεσπιζόμενες διατάξεις έχουν ως σκοπό, ιδίως:
• Τη διασφάλιση των όρων διαφάνειας όσον αφορά στη διαδικασία ανάθεσης του έργου της δωρεάν διανομής.
• Τον καθορισμό των όρων, διαδικασιών και προϋποθέσεων για τη διανομή του προϊόντος εντός των προθεσμιών που θα καθορισθούν από τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
• Τη συμμετοχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης του έργου, όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ενδιαφερομένων προσώπων (φυσικών ή νομικών), τα οποίοι αποδεδειγμένα διαθέτουν την ικανότητα εκτέλεσης αυτού.
Άρθρο 3 
Διαδικασία επιλογής αναδόχου
1. Οι ανάδοχοι του έργου της Δωρεάν Διανομής ρυζιού επιλέγονται μετά από Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό.
2. Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών και καθορίζει τη διαδικασία κατάρτισης και υποβολής Προσφορών, τα κριτήρια αξιολόγησης των Προσφορών και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για το αντικείμενο και τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
3. Περίληψη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, δημοσιεύεται στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης – Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ) και σε δύο (2) ημερήσιες Οικονομικές Εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας. Τα έξοδα δημοσίευσης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.29/110-ΚΑΕ 0841) «Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά».
4. Αρμόδια Υπηρεσία για τη διενέργεια του Διαγωνισμού της Δωρεάν Διανομής ρυζιού στους απόρους της χώρας, είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενώ για την εφαρμογή και παρακολούθηση του έργου, αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Π.Α.Π.-Φ.Μ.Κ.), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Δικαίωμα υποβολής Προσφοράς στο Διαγωνισμό έχουν όσοι:
• Δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή και εμπορία τροφίμων.
• Διαθέτουν πιστοποιητικό εν ισχύ, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, ότι εφαρμόζουν τις αρχές του συστήματος HACCP, όπως το ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 ή άλλο ισοδύναμο.
Ο προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Ο ίδιος υπεργολάβος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός σχήματα προσφερόντων.
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το τελικό προϊόν και το τόπο εγκατάστασής της. Ο προτεινόμενος υπεργολάβος που θα αναλάβει το τμήμα της Σύμβασης που αφορά στην κατασκευή του τελικού προϊόντος, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση εν ισχύ, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, ότι εφαρμόζει τις αρχές του συστήματος HACCP όπως το ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 ή άλλο ισοδύναμο.
Άρθρο 4 
Ποιοτικός Έλεγχος του τελικού προϊόντος πριν την διανομή. 
(Α΄ έλεγχος)
1. Για τον ποιοτικό επιτόπιο έλεγχο του τελικού προϊόντος στις εγκαταστάσεις παραγωγής του ή στον χώρο αποθήκευσης αυτού στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, συγκροτείται τριμελής επιτροπή Α’ Έλεγχου στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας, στην περιοχή της οποίας βρίσκονται οι ανωτέρω εγκαταστάσεις. Η επιτροπή αποτελείται από υπαλλήλους της αρμόδιας Δ/νσης Περιφέρειας των κλάδων ΠΕ Γεωπονικού, ΠΕ Οικονομικού ή Διοικητικού και ΤΕ1 Γεωπονικού. Σε περίπτωση έλλειψης ή αδυναμίας συμμετοχής υπαλλήλων των ως άνω οριζομένων κλάδων, στην εν λόγω επιτροπή συμμετέχουν διαθέσιμοι κλάδοι άλλων κλάδων. Σε κάθε περίπτωση στη σύνθεση της επιτροπής πρέπει να συμμετέχει ένας τουλάχιστον Γεωπόνος (ΠΕ ή ΤΕ).
2. Οι έλεγχοι διενεργούνται με εντολή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας. Ελέγχεται η ποιότητα και η ποσότητα του προϊόντος ανά συσκευασία, τα υλικά συσκευασίας και η σήμανση. Το προς διανομή προϊόν πρέπει να είναι αποθηκευμένο κατά τρόπο, που να επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτό, τη δειγματοληψία και την επισήμανση της «παρτίδας» που ελέγχεται. Τα υλικά δειγματοληψιών τα προμηθεύει στην επιτροπή ο ανάδοχος. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου και τη δειγματοληψία ομαδοποιούνται οι ελεγμένες ποσότητες ετοίμου προϊόντος, στις οποίες αντιστοιχεί το προς εξέταση δείγμα και σημαίνονται με χαρακτηριστικό και ευδιάκριτο τρόπο (χρώμα, σύμβολο, σφραγίδα, ταινία κ.λπ.), ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους μετά την εξέταση του δείγματος («παρτίδα»).
3. Κατά τον έλεγχο λαμβάνονται δείγματα προς εξέταση και αντιδείγματα, τα οποία φυλάσσονται στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας για τέσσερις (4) μήνες μετά την ολοκλήρωση της διανομής, στους φορείς εκπροσώπησης. Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του παραρτήματος του άρθρου 14 της παρούσας και συντάσσεται σχετικό πρακτικό σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του παραρτήματος του άρθρου 14 της παρούσας, το οποίο αποστέλλεται μαζί με τα δείγματα στο Σταθμό Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Τ.Δ.Θ.) και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται αυθημερόν στη Δ/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Π.Α.Π.-Φ.Μ.Κ.). Η ταυτότητα της παρτίδας από την οποία λήφθηκε το δείγμα και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία αναγράφονται, από την επιτροπή, ευκρινώς επί και εντός των δειγμάτων. Τα δείγματα αποστέλλονται αυθημερόν στο Σταθμό Ελέγχου & Τυποποίησης Δημητριακών Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Τ.Δ.Θ.) για έλεγχο της ποιότητας του προϊόντος. Ο Σταθμός Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Τ.Δ.Θ.), αποστέλλει τα αποτελέσματα της εξέτασης αυθημερόν στη Δ/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Π.Α.Π.-Φ.Μ.Κ.), στην αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας και στον ανάδοχο. Τα έξοδα αποστολής των δειγμάτων και διενέργειας των αναλύσεων βαρύνουν τον ανάδοχο.
4. Ο Σ.Ε.Τ.Δ.Θ. (Σταθμός Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών Θεσσαλονίκης) αποστέλλει τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυθημερόν μέσω fax και ταχυδρομικά εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στη Δ/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Π.Α.Π.-Φ.Μ.Κ.), στην αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας και στον ανάδοχο.
5. Η φόρτωση του προς διανομή προϊόντος διενεργείται μόνο όταν:
α) το σχετικό αναλυτήριο του Σταθμού Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Τ.Δ.Θ.), πιστοποιεί ότι το προς διανομή προϊόν πληροί τις ποιοτικές προδιαγραφές της παρούσας, της Διακήρυξης και της Σύμβασης και
β) έχει διαπιστωθεί από το μακροσκοπικό έλεγχο της επιτροπής Α΄ ελέγχου, ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας, της διακήρυξης και της σύμβασης, αναφορικά με την ποιότητα, τα υλικά συσκευασίας και τις σημάνσεις.
6. Κατά τη φόρτωση του προς διανομή προϊόντος σε κάθε μεταφορικό μέσο, παρίστανται τα μέλη της επιτροπής Α΄ ελέγχου, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης του αναδόχου. Η Επιτροπή σφραγίζει το φορτίο μετά τη ζύγισή του, καταγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και συμπληρώνει το Υπόδειγμα 3 του παραρτήματος του άρθρου 14 της παρούσας, έτσι ώστε:
• ένα υπόδειγμα να παραμένει στο αρχείο της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας του τόπου αποθήκευσης του προϊόντος, όπου πραγματοποιείται και η φόρτωση,
• όσα υποδείγματα χρειάζονται (ανάλογα με τον αριθμό των τόπων προορισμού και επιτροπών Β΄ ελέγχου), να συνοδεύουν το φορτίο μαζί με τα δελτία αποστολής και την ταινία ζύγισης αυτού και να παραδίδονται στην επιτροπή ή στις επιτροπές Β΄ ελέγχου των τόπων προορισμού του φορτίου,
• δύο υποδείγματα να παραδίδονται στον ανάδοχο, προκειμένου να αποστείλει ένα εξ αυτών στη Δ/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Π.Α.Π.-Φ.Μ.Κ.) και το άλλο να παραμείνει στο αρχείο του.
• Οι ποσότητες, οι οποίες σύμφωνα με τα αναλυτήρια του Σταθμού Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Τ.Δ.Θ.), δεν πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές επανελέγχονται βάσει του αντιδείγματος. Σε περίπτωση που επιβεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τις ποσότητες αυτές με ποσότητες που ελέγχονται από την επιτροπή ελέγχου και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 της παρούσας.
7. Σε περίπτωση εισαγωγής του τελικού προϊόντος από Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ο ανάδοχος υποχρεούται για την υλοποίηση των ανωτέρω υποχρεώσεων να αναζητήσει την συνδρομή των αρμοδίων κρατικών αρχών του εν λόγω Κράτους Μέλους. Η οριστική παραλαβή του τελικού προϊόντος γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου Α΄ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Άρθρο 5 
Έλεγχος κατά την παράδοση του προϊόντος στους φορείς εκπροσώπησης 
(Β΄ έλεγχος)
1. Για τον έλεγχο της παράδοσης του ρυζιού στους Φορείς εκπροσώπησης, συγκροτούνται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας τριμελείς επιτροπές Β΄ ελέγχου, που αποτελούνται από δύο υπαλλήλους της ως άνω Δ/νσης του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού και έναν των κλάδων ΠΕ10, Οικονομικού, ΤΕ1 Γεωπονικού. Σε περίπτωση έλλειψης ή αδυναμίας συμμετοχής υπαλλήλων των ως άνω οριζόμενων κλάδων, στην εν λόγω επιτροπή συμμετέχουν διαθέσιμοι υπάλληλοι άλλων κλάδων, με την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχει ένας τουλάχιστον Γεωπόνος (ΠΕ ή ΤΕ).
2. Ο ανάδοχος, ειδοποιεί, εγγράφως με απόδειξη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την αποστολή του προϊόντος στους τόπους διανομής, τους φορείς εκπροσώπησης και την αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας του τόπου προορισμού του φορτίου, σχετικά με την ημέρα και ώρα άφιξης του φορτίου, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη Δ/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Π.Α.Π.-Φ.Μ.Κ.). Η παράδοση του έτοιμου προϊόντος στους δικαιούχους φορείς εκπροσώπησης γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, παρουσία της επιτροπής Β΄ ελέγχου. Η εκφόρτωση και παράδοση του προϊόντος γίνεται στους χώρους αποθήκευσης του φορέα εκπροσώπησης ή σε χώρο καθορισμένο μετά από συνεννόηση του αναδόχου με τον εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή εκπρόσωπο του φορέα εκπροσώπησης.
3. Η επιτροπή Β΄ ελέγχου με την άφιξη του φορτηγού, διενεργεί ελέγχους σχετικά με την ύπαρξη ή μη σφράγισης του φορτίου, προβλεπόμενης ποσότητας, ορθής σήμανσης και συσκευασίας, αλλά και μακροσκοπικό -ποιοτικό έλεγχο του προς διανομή προϊόντος και συντάσσει πρακτικό σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του παραρτήματος του άρθρου 14 της παρούσας.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία, η επιτροπή Β’ ελέγχου διαπιστώσει κάποια από τις παραβάσεις της παρ. Α.4. του άρθρου 10 της παρούσας, καταγράφει την παράβαση στο πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής το οποίο συμπληρώνεται, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του παραρτήματος του άρθρου 14 της παρούσας και το διαβιβάζει αυθημερόν στη Δ/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Π.Α.Π.-Φ.Μ.Κ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων του άρθρου 10. Το προϊόν αντικαθίσταται με έξοδα του αναδόχου.
5. Η παράδοση του προϊόντος από τον ανάδοχο στον φορέα εκπροσώπησης γίνεται παρουσία της επιτροπής Β΄ ελέγχου, η οποία θεωρεί τα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, τα οποία συντάσσονται εις τετραπλούν, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 6 του παραρτήματος του άρθρου 14 της παρούσας. Ένα πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής παραμένει στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας, ένα παραμένει στο φορέα εκπροσώπησης και δύο παραδίδονται στον ανάδοχο, προκειμένου να αποστείλει ένα εξ αυτών στη Δ/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Π.Α.Π.-Φ.Μ.Κ.) και το άλλο να παραμείνει στο αρχείο του.
6. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, μετά το πέρας της διαδικασίας παράδοσης – παραλαβής στους φορείς εκπροσώπησης της περιοχής αρμοδιότητάς τους, αποστέλλουν αυθημερόν με fax και παράλληλα με το ταχυδρομείο, στη Δ/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Π.Α.Π.-Φ.Μ.Κ.), συγκεντρωτική κατάσταση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 7 του παραρτήματος του άρθρου 14 της παρούσας.
7. Στην περίπτωση, κατά την οποία φορτίο με τελικό προϊόν προορίζεται για διανομή σε περισσότερους του ενός νομού ή σε περίπτωση μεταφόρτωσης ποσότητας προϊόντος σε άλλο φορτηγό με προορισμό φορείς εκπροσώπησης του νομού ή άλλων νομών, το φορτίο αποσφραγίζεται από τη επιτροπή Β΄ ελέγχου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, που βρίσκεται ο πρώτος προορισμός του αυτοκινήτου. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό αποσφράγισης του φορτίου σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 του παραρτήματος του άρθρου 14 της παρούσας, στο οποίο αναφέρεται η ποσότητα που εκφορτώθηκε καθώς και το υπόλοιπο της ποσότητας που προορίζεται για άλλη ή άλλες Διευθύνσεις της Περιφέρειας ή φορείς εκπροσώπησης, το οποίο συνοδεύει τη μεταφερόμενη ποσότητα και παραδίδεται στην επόμενη ή επόμενες κατά σειρά άφιξης επιτροπές ελέγχου. Ένα πρακτικό παραμένει στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας και δύο παραλαμβάνει ο ανάδοχος προκειμένου να διαβιβάσει το ένα εξ’ αυτών στη Δ/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Π.Α.Π.-Φ.Μ.Κ.).
8. Στην περίπτωση αποστολής μικροποσοτήτων προϊόντων μέσω πρακτορείου μεταφορών δεν εφαρμόζεται η παρ. 2 του παρόντος άρθρου σχετικά με τη σφράγιση του αυτοκινήτου. Η επιτροπή ελέγχου του άρθρου 4 κατά τη φόρτωση του προϊόντος στον τόπο αποθήκευσης, καταγράφει στο πρακτικό ότι η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί μέσω πρακτορείου. Το εν λόγω πρακτικό συνοδεύει το φορτίο μέχρι τον τελικό παραλήπτη.
Άρθρο 6 
Παράδοση προϊόντος στους τελικούς δικαιούχους
Η παράδοση του προϊόντος από τους φορείς εκπροσώπησης στους δικαιούχους γίνεται ως εξής:
α) Εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, το προϊόν διανέμεται με ευθύνη του εκπρόσωπου του φορέα εκπροσώπησης, στους τελικούς δικαιούχους σύμφωνα με την απόφαση κατανομής του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκτός από τις περιπτώσεις των συσσιτίων όπου ο χρόνος δύναται να παραταθεί, σε περίπτωση που δεν έχει απορροφηθεί το σύνολο της ποσότητας των προϊόντων.
β) Εντός μηνός από τη διανομή του προϊόντος στους τελικούς δικαιούχους, ο εκπρόσωπος κάθε φορέα εκπροσώπησης που διανέμει το προϊόν στα άπορα μέλη του, υποβάλλει στην αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας του τόπου διανομής, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., αριθμό δελτίου ταυτότητας, δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο, ημερομηνία παραλαβής, παραληφθείσα ποσότητα και υπογραφή στην έντυπη μορφή) των τελικών δικαιούχων που παρέλαβαν το προϊόν. Αντίγραφο της κατάστασης φυλάσσεται στα αρχεία του φορέα εκπροσώπησης.
γ) σε περίπτωση που κατά την αποθήκευση του προϊόντος και πριν την ημερομηνία λήξης αυτού, διαπιστωθούν αλλοιώσεις των ποιοτικών του χαρακτηριστικών που το καθιστούν ακατάλληλο για διανομή, διενεργείται έλεγχος από την επιτροπή Β΄ ελέγχου και συντάσσει πρακτικό που αναφέρει τον τόπο και τις συνθήκες αποθήκευσης, την ποσότητα του αλλοιωμένου προϊόντος και εισηγείται στη Δ/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Π.Α.Π.-Φ.Μ.Κ.), την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τις παραγρ. Α.8. και Β.1. του άρθρου 10 της παρούσας.
Άρθρο 7 
Έλεγχος στους φορείς εκπροσώπησης του προγράμματος
1. Η συνολική ποσότητα του προϊόντος διανέμεται σε φορείς εκπροσώπους των δικαιούχων, με σκοπό να την διανείμουν δωρεάν στα μέλη τους, που είναι και ο τελικοί δικαιούχοι. Σκοπός των ελέγχων είναι η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των έργων της δωρεάν διανομής από τους φορείς εκπροσώπησης του προγράμματος τόσο όσον αφορά την επιλεξιμότητα όσο και την παράδοση προϊόντων εντός των ποιοτικών προδιαγραφών των σχετικών Διακηρύξεων, στους τελικούς δικαιούχους.
2. Η επιτροπή Β΄ ελέγχου διενεργεί, εντός τετραμήνου, αρχής γενομένης από την ημερομηνία άφιξης των προϊόντων, επιτόπιους διοικητικούς ελέγχους σε κάθε φορέα εκπροσώπησης, για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής του έργου. Τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων και οι τυχόν διαπιστωθείσες παραβάσεις καταγράφονται στην έκθεση της Επιτροπής σύμφωνα με το υπόδειγμα 8 του παραρτήματος του άρθρου 14 της παρούσας.
3. Οι επιτόπιοι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται σε όλους τους φορείς εκπροσώπησης του προγράμματος και σε ποσοστό τουλάχιστο 5% επί του αριθμού των τελικών δικαιούχων. Το δείγμα ελέγχου είναι τυχαίο ή δύναται να λαμβάνεται βάσει κριτηρίων όπως οι μεταβολές στις καταστάσεις των τελικών δικαιούχων, οι διαγραφές ή οι παραποιήσεις σε ονόματα δικαιούχων και καταγγελίες και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί υπόψη από την επιτροπή Β΄ ελέγχου ή από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας.
Άρθρο 8 
Έκτακτοι Επιτόπιοι Έλεγχοι
1. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με απόφασή του συστήνει κλιμάκια ελέγχου για τη διεξαγωγή εκτάκτων ελέγχων σε όλα τα στάδια εκτέλεσης των έργων. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν το ίδιο αντικείμενο με τους τακτικούς ελέγχους, που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας και επιπλέον περιλαμβάνουν ελέγχους σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του έργου στις εγκαταστάσεις παραγωγής – τυποποίησης – συσκευασίας – αποθήκευσης και φόρτωσης του τελικού προϊόντος, καθώς και στα σημεία διανομής του. Τα κλιμάκια ελέγχου μπορούν να συνεργάζονται και να προβαίνουν σε συνδυασμένους ελέγχους και με κάθε άλλη Δημόσια Υπηρεσία στην οποία έχει ανατεθεί η άσκηση ελεγκτικών καθηκόντων, όπως και με τις αρμόδιες Δικαστικές και Αστυνομικές Αρχές. Οι έκτακτοι έλεγχοι στους τελικούς δικαιούχους δύνανται να περιλαμβάνουν, βάσει ανάλυσης κινδύνου και δειγματοληψία διανεμηθέντος προϊόντος για τη διαπίστωση τυχόν νοθείας. Σε περίπτωση διαφορετικών αποτελεσμάτων μεταξύ των επιτροπών διεξαγωγής των έκτακτων ελέγχων και των επιτροπών διεξαγωγής των τακτικών ελέγχων κατισχύουν αυτά του παρόντος άρθρου.
2. Ο ανάδοχος του έργου, οι πιθανοί υπεργολάβοι, οι φορείς εκπροσώπησης καθώς και οι τελικοί δικαιούχοι αυτού αποδέχονται, αμέσως μετά την επίδειξη της σχετικής Απόφασης του Γενικού Γραμματέα, τη διεξαγωγή του εκτάκτου ελέγχου.
3. Οι επιτροπές έκτακτου ελέγχου συντάσσουν πρακτικό, το οποίο υποβάλλουν στη Δ/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Π.Α.Π.-Φ.Μ.Κ.), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Άρνηση των υπόχρεων (ανάδοχος του έργου, οι πιθανοί υπεργολάβοι, οι φορείς εκπροσώπησης και οι τελικοί δικαιούχοι) να επιτρέψουν τη διεξαγωγή ελέγχου, τακτικού ή έκτακτου, επισύρει κυρώσεις όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 της παρούσας.
Άρθρο 9 
Διαβίβαση υποδειγμάτων και έκθεσης ελέγχου
Εντός είκοσι (20) ημερών από την ολοκλήρωση των επιτόπιων διοικητικών ελέγχων του άρθρου 5 της παρούσας, η αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας διαβιβάζει στη Δ/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Π.Α.Π.-Φ.Μ.Κ.), συμπληρωμένη την έκθεση επί της πορείας εφαρμογής του έργου (υπόδειγμα 8 του παραρτήματος).
Άρθρο 10 
Κυρώσεις 
Α. Κυρώσεις στον ανάδοχο
1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος κληθεί και δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης ή δεν καταθέσει την Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ή δεν εκτελέσει, ή εκτελέσει πλημμελώς το έργο, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από το έργο και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτό. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται με υπουργική απόφαση, οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 κυρώσεις.
2. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου της Δωρεάν Διανομής, στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, η Διεύθυνση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από πρόταση της Δ/νσης Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Π.Α.Π.-Φ.Μ.Κ.), προχωρεί σε κατάπτωση μέρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ίσης με το διπλάσιο της αξίας που αναλογεί στην αξία της ποσότητας του προϊόντος που δεν παρελήφθη ή δεν διενεμήθη εγκαίρως.
3. Σε περίπτωση διαπίστωσης, βάσει των αποτελεσμάτων των αναλύσεων του Σ.Τ.Ε.Δ.Θ., ότι το προϊόν παρεκκλίνει των προβλεπομένων προδιαγραφών της σχετικής Διακήρυξης, καταπίπτει ποσοστό της εγγύησης καλής εκτέλεσης του αναδόχου, ίσο με το τριπλάσιο του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η δειγματισθείσα παρτίδα, σε σχέση με τη συνολική ποσότητα της προσφοράς του αναδόχου.
4. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια του Β΄ ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας, διαπιστωθούν παρεκκλίσεις σχετικά με τη σφράγιση του φορτηγού, την προβλεπόμενη φορτωθείσα ποσότητα, την ορθή σήμανση και συσκευασία ή παρατηρηθούν μακροσκοπικά αλλοιώσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, τότε:
α) αν διαπιστωθεί παραβίαση των σφραγίδων, τότε η συγκεκριμένη ποσότητα απορρίπτεται και αντικαθίσταται με ίση ποσότητα των προβλεπομένων προδιαγραφών και επιπλέον καταπίπτει ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ίσο με το τετραπλάσιο του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η δειγματισθείσα παρτίδα, σε σχέση με τη συνολική ποσότητα της προσφοράς του αναδόχου.
β) αν διαπιστωθεί ελλιποβαρές φορτίο, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται στην συμπλήρωση της ποσότητας και επιπλέον καταπίπτει ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ίσο με το τριπλάσιο του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η δειγματισθείσα παρτίδα, σε σχέση με τη συνολική ποσότητα της προσφοράς του αναδόχου.
γ) αν διαπιστωθεί μη ορθή σήμανση, όπως προβλέπεται από την διακήρυξη του έργου, τότε απορρίπτονται όλες οι κατά περίπτωση ποσότητες και ο ανάδοχος υποχρεούται για την αντικατάσταση τους και επιπλέον καταπίπτει ποσοστό εκ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης του αναδόχου, ίσο με το ήμισυ του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η δειγματισθείσα παρτίδα, σε σχέση με τη συνολική ποσότητα της προσφοράς του αναδόχου.
δ) σε περίπτωση που κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο του προϊόντος, παρατηρηθούν αλλοιώσεις, τότε η συγκεκριμένη ποσότητα απορρίπτεται και αντικαθίσταται με ίση ποσότητα των προβλεπομένων προδιαγραφών.
5. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται, πέραν των άλλων κυρώσεων, να αποκλείει τον ανάδοχο του έργου για τα επόμενα πέντε έτη από τους διαγωνισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται με απόφασή του να καλέσει τον καταταγέντα δεύτερο στον διαγωνισμό, να εκτελέσει το μη εκτελεσθέν μέρος της σύμβασης.
8. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης του προϊόντος στις αποθήκες των φορέων εκπροσώπησης, διαπιστωθεί αλλοίωση του προϊόντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του φορέα εκπροσώπησης, τότε ο ανάδοχος αντικαθιστά στο σύνολο της την εν λόγω ποσότητα.
9. Πριν επιβληθούν οι κυρώσεις του σημείου Α. του παρόντος άρθρου, οι οποίες επιβάλλονται αθροιστικά, ο ανάδοχος καλείται εγγράφως από τη Δ/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Π.Α.Π.-Φ.Μ.Κ.), για την υποβολή ενδεχομένων παρατηρήσεων και εξηγήσεων.
Β. Κυρώσεις στους φορείς εκπροσώπησης των δικαιούχων
1. Οι φορείς εκπροσώπησης των δικαιούχων της Δωρεάν Διανομής, υποχρεούνται για την ορθή τήρηση και εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης καθώς και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών.
Παραβάσεις που διαπιστώνονται, κατά εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου της παρούσας και οφείλονται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια αυτών, επισύρουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:
α) Πληρωμή διοικητικών προστίμων κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος και το εύρος της υπαιτιότητας και της παράβασης.
β) Ολική ή μερική αφαίρεση του παρασχεθέντος οφέλους και διανομή σε άλλους δικαιούχους.
γ) Απαγόρευση παροχής ή αφαίρεση του οφέλους για περίοδο μεταγενέστερη της περιόδου παράβασης και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, τον αποκλεισμό αυτών από το μέτρο της Δωρεάν Διανομής.
2. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Πέραν των ανωτέρω κυρώσεων, σε όποιον αρνείται τον έλεγχο και υποβάλλει με τα δικαιολογητικά του ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή αποπειράται να παρεκκλίνει από τον τελικό προορισμό του προϊόντος (κατανάλωση από απόρους), ή αποπειράται να κάνει άλλη χρήση του προϊόντος από αυτήν για την οποία προορίζεται ή για την οποία το παρέλαβε, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις της Ποινικής Νομοθεσίας. Οι Υπηρεσίες ελέγχου (επιτροπές Α΄ και Β΄ ελέγχου, επιτροπές έκτακτων ελέγχων) και η εποπτεύουσα της διεξαγωγής του διαγωνισμού Υπηρεσία (Δ/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Π.Α.Π.-Φ.Μ.Κ.), υποχρεούνται αμελλητί να ενημερώνουν την Εισαγγελική Αρχή, αποστέλλοντας και τον σχετικό φάκελο.
Άρθρο 11 
Απαγόρευση εκχώρησης
Η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου του έργου της δωρεάν διανομής ρυζιού, είναι δυνατή μόνον με έγγραφη συναίνεση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 12 
Τήρηση λογιστικών βιβλίων
Για την υλοποίηση των διαφόρων ελέγχων, τόσο ο ανάδοχος, όσο και οι φορείς εκπροσώπησης (εκτός από εκείνους για τους οποίους από τη Νομοθεσία δεν προβλέπεται), υποχρεούνται να τηρούν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας λογιστικά βιβλία, με λεπτομερή και αναλυτικά στοιχεία εισόδου-εξόδου, μεταφοράς και διανομής του προϊόντος που παραδόθηκε ανά κατηγορία φορέων εκπροσώπησης όσο τελικών δικαιούχων (άτομο ή οικογένεια) αντίστοιχα, τα οποία θα είναι διαθέσιμα όποτε ζητηθούν για οποιονδήποτε έλεγχο.
Άρθρο 13 
Παράρτημα
Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Άρθρο 14 
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ


 

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑΚαταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 14.147.724,75 ευρώ

Σε 21.522 δικαιούχους του ΟΓΑ θα καταβληθούν σήμερα το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 14.147.724,75 ευρώ.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:

- Όσοι υπέβαλαν αίτηση Α21 για πρώτη φορά και ελέγχθηκαν οι αιτήσεις τους. Οι εν λόγω δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά τα ποσά που τους αναλογούν από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματός τους.

- Όσοι υπέβαλαν τις απαραίτητες διορθώσεις ηλεκτρονικά και οι τροποποιητικές ελέγχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η προθεσμία υποβολής αρχικών αιτήσεων Α21, έχει παραταθεί έως τις 31/01/2014, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι αιτούντες υπέβαλαν Ε1 και δεν συμπλήρωσαν το έντυπο Α21.

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ331 πρώην Σχολικοί Φύλακες σε Νοσοκομεία της Χώρας

24.01.2014
Την επανατοποθέτηση τρίτεκνων πρώην Σχολικών Φυλάκων, που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα "κινητικότητας", ενέκρινε, σήμερα, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής σχετικής γνωμοδότησης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Νόμος 4024/2011) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η επανατοποθέτηση θα γίνει με βάση τα αιτήματα για κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών που υπέβαλε το Υπουργείο Υγείας.
Με τον τρόπο αυτό, 331 πρώην Σχολικοί Φύλακες θα απασχολούνται στο εξής ως βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, ενισχύοντας έτσι σημαντικά το έργο των νοσοκομείων σε όλη την Επικράτεια.
Εντός των προσεχών ημερών θα ακολουθήσει ανακοίνωση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έναρξη υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑΠως μπορούν να πάρουν οι φοιτητές επίδομα 1.000 ευρώ

Στεγαστικό επίδομα 1.000 ευρώ δικαιούνται, για κάθε έτος σπουδών, φοιτητές που σπουδάζουν μακρυά από την κατοικία τους, με βάση το οικογενειακό τους εισόδημα. Διαβάστε τις προϋποθέσεις.
Χίλια ευρώ το χρόνο, ως στεγαστικό επίδομα, δικαιούνται οι φοιτητές με προϋποθέσεις, για κάθε χρόνο των σπουδών τους.

Η σπουδαιότερη αλλαγή από την περσινή χρονιά,...
όπου βέβαια πολλά επιδόματα ακόμα δεν έχουν καταβληθεί, είναι πως οι φοιτητές πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στις γραμματείες των σχολών τους και όχι στις εφορίες.

Οι προϋποθέσεις για το επίδομα

Το επίδομα δεν το δικαιούνται όλοι οι φοιτητές αλλά όσοι σπουδάζουν σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας τους όπου οι γονείς τους ή οι ίδιοι δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.Δεν δικαιούνται επίσης το επίδομα όσοι μένουν σε φοιτητικές εστίες.

Βασική προϋπόθεση είναι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τα 30.000 ευρώ

Τα χίλια ευρώ ανά χρόνο υπολογίζονται από τα έτη σπουδών που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας της κάθε σχολής, χορηγούνται, σύμφωνα με το Έθνος, στους προπτυχιακούς φοιτητές, Ελληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ενώ δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους.

Βασική προϋπόθεση είναι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τα 30.000 ευρώ, τα οποία προσαυξάνονται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του πρώτου.

Όμως προσοχή.Εαν αποδειχτεί πως το επίδομα εισπράχτηκε αδικαιολογήτως τότε καταλογίζεται ως πρόστιμο στο τριπλάσιο κατά την επιστροφή του στο Δημόσιο.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΠΟΤΤΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣΗ ΟΠΟΤΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

 Πραγματοποιήθηκε στη Βουλή εποικοδομητική συνάντηση μεταξύ Ανεξαρτήτων Ελλήνων και ΟΠΟΤΤΕ στις 17 Ιανουαρίου 2014. Εκτός από τον Πρόεδρο Πάνο Καμμένο παρευρίσκοντο και οι κ.κ. Ραχήλ Μακρή, Τέρενς Κουίκ και Παύλος Χαϊκάλης και από  την Ομοσπονδία παρίσταντο οι : Αχλαδιανάκης Μ., Κοντός Θ., Χελιουδάκη Μ.,Δήμος Β., Τσούλιας Σ., Τζαβέλλα Μ., Βακουφτσή Κ., Πατσώνα Κ., Ανανιάδου Ε., Καραγεωργόπουλος Δ., και Βαρβαρίγου Κ.
Από την ΟΠΟΤΤΕ έγινε ενημέρωση για τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα των
τριτέκνων οικογενειών και παρεδόθη  τροποποιημένο σχέδιο Νόμου περί πολυτεκνίας από το τρίτο παιδί, το οποίο υποσχέθηκε ο κ. Καμμένος πως θα υπογραφεί από όλους τους Βουλευτές του, πράγμα το οποίο θα ανοίξει ως φαίνεται τον δρόμο για υπογραφή και από άλλους Βουλευτές.
Και αυτό γιατί θεωρεί δίκαιο το αίτημα μας συμφωνώντας μαζί μας πως αυτή η τροποποίηση θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του μεγίστου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας.
Αφού δε αποχώρησε ο κ. Καμμένος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων η συζήτηση συνεχίστηκε με την κ. Μακρή και τον κ. Χαϊκάλη οι οποίοι υποστήριξαν πως το δημογραφικό πρέπει να γίνει μέρος της εθνικής πολιτικής και το πρωτογενές πλεόνασμα θα πρέπει να μοιραστεί στις κοινωνικές ομάδες των Πολυμελών Οικογενειών ( με αναλογία σε πολύτεκνους και τρίτεκνους ).

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΤΤΕΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Για την Παρασκευή 17/1/2014 είχε προγραμματιστεί συνάντηση της ΟΠΟΤΤΕ με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο. Λόγω έκτακτης αναχώρησης του όμως για την Αμερική η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τον Διευθυντή του γραφείου του κ. Κωνσταντίνο Γουβάλα.
Την ΟΠΟΤΤΕ εκπροσώπησαν οι : Αχλαδιανάκης Μ., Κοντός Θ., Χελιουδάκη Μ.,Δήμος Β., Τσούλιας Σ., Τζαβέλλα Μ., Βακουφτσή Κ., Πατσώνα Κ., Ανανιάδου Ε., Καραγεωργόπουλος Δ., και Βαρβαρίγου Κ.
Αφού συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνες οικογένειες, τέθηκε από τον Πρόεδρο της ΟΠΟΤΤΕ  άμεση και επιτακτική η ανάγκη να επέλθει επί τέλους η πολυπόθητη αλλαγή στον Νόμο περί πολυτεκνίας θεωρώντας πολύτεκνες τις οικογένειες με τρία και άνω παιδιά.
Εδόθη στον κ. Γουβάλα η τροποποιημένη πρόταση του  Νομοσχεδίου με σκοπό να παραδοθεί στον κ. Βενιζέλο και εκείνος να την προωθήσει.
Τονίστηκε δε το μείζον πρόβλημα της κινητικότητας των υπαλλήλων και ειδικότερα εκτός των εκπαιδευτικών και των σχολικών φυλάκων και καθαριστριών αλλά και των εργαζομένων στον ΕΟΠΥΥ. Ασκήθηκε έντονη πίεση για την παρέμβαση του κ. Βενιζέλου για άμεση προκήρυξη θέσεων για τον λόγο ότι εκπνέει το οκτάμηνο της διαθεσιμότητας των τελευταίων κλάδων.
Η συνάντηση έληξε με την υπόσχεση από τον κ. Γουβάλα πως θα υπάρξει το συντομότερο και συνάντηση με τον κ. Βενιζέλο

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΠΟΤΤΕΗ ΟΠΟΤΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΖΗΤΑ Η ΟΠΟΤΤΕ
Διαβάστε παρακάτω
dikaiologitika.gr


Επίσης  μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή της ΟΠΟΤΤΕ προς τον Υπουργό Παιδείας μέσα από τις ιστοσελίδες όπου έχει αναρτηθεί:

AlfaVita (Εκπαιδευτικό Ενημερωτικό Δίκτυο)

ESOS on line (διαδυκτιακή πύλη για την παιδεία)

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ


Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον κ. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Οι βουλευτές ΣΥ.ΡΙΖ.Α Στρατούλης Δημήτρης και Μητρόπουλος Αλέξης κατέθεσαν ως αναφορά την με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 2014 επιστολή της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ), με την οποία ζητά να γνωστοποιηθούν άμεσα θέσεις για μετάταξη - κινητικότητα τριτέκνων σε θέσεις που αφορούν κινητικότητα σχολικών φυλάκων, καθαριστριών, καθηγητών κλπ., δεδομένου ότι εκπνέει η προθεσμία και θα βρεθούν σε κατάστασης απόλυσης, καθώς και να προστεθεί ρύθμιση για την κινητικότητα τριτέκνων στο σχετικό σχέδιο νόμου.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και όπως μας ενημερώσετε για αυτές.
Ακολουθεί συνημμένη η επιστολή του Συλλόγου. 

Αθήνα, 20/01/2014


Οι καταθέτοντες βουλευτές
  

Στρατούλης Δημήτριος
  
Μητρόπουλος Αλέξης

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΠΟΤΤΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ


 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
 Την Παρασκευή 17/1/2014 συναντήθηκε αντιπροσωπία της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών Τριών Τέκνων Ελλάδας με τον Πρόεδρο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας κ. Βασίλειο Θεοτοκάτο στο γραφείο του δεύτερου στα Εξάρχεια.
Μέσα σε κλίμα εξαιρετικά αρμονικό συζητήθηκαν τα κοινά πλέον προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΠΟΛΥΜΕΛΕΙΣ οικογένειες στην Ελλάδα και αποφασίστηκε συνεργασία ανάμεσα στα δυο Σωματεία και κοινοί αγώνες σε θέματα σοβαρά όπως το φορολογικό.
Ο κ. Θεοτοκάτος δεσμεύτηκε απέναντι στο αίτημα του Προέδρου της ΟΠΟΤΤΕ για συνάντηση στο εγγύς μέλλον των διοικητικών Συμβουλίων αμφότερων των μερών.(Την ΟΠΟΤΤΕ εκπροσώπησαν οι : Αχλαδιανάκης Μ., Χελιουδάκη Μ., Δήμος Β.,Τσούλιας Σ., Τζαβέλλα Μ., Βακουφτσή Κ., Πατσώνα Κ., Ανανιάδου Ε., Καραγεωργόπουλος Δ., Βαρβαρίγου Κ.)

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΠΟΤΤΕ ΣΥΡΙΖΑΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Συνάντηση των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας Δημήτρη Στρατούλη,  Χαράς Καφαντάρη, Ρένας Δούρου και του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Κοντού με την Ομοσπονδία Τριτέκνων Οικογενειών.
Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της συνάντησης δήλωσε τα εξής:
«Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην πρόταση νόμου του που έχει καταθέσει στη Βουλή για εξομοίωση των τριτέκνων με τις πολύτεκνες οικογένειες και συνεπώς για ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολύτεκνων στο νόμο 1910/1944 και θα φέρει άμεσα το θέμα στη διάσκεψη των προέδρων για την επιτάχυνση της συζήτησής της στην Ολομέλεια της Βουλής. Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται ότι εφόσον συμμετέχει σε αριστερή κυβέρνηση θα φέρει αυτή την πρόταση νόμου ως νομοσχέδιό της για έγκρισή του από τη Βουλή».(Από την ΟΠΟΤΤΕ παρευρίσκονταν οι: Αχλαδιανάκης Μ., Κοντός Θ., Χελιουδάκη Μ.,Δήμος Β., Τσούλιας Σ., Τζαβέλλα Μ., Βακουφτσή Κ., Πατσώνα Κ., Ανανιάδου Ε., Καραγεωργόπουλος Δ., Βαρβαρίγου Κ.)