ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ

Περιμένουμε από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να καταθέσουν το

σχέδιο νόμου για την εξομοίωση, το οποίο έχει αποσταλεί σε όλα τα κόμματα και

οι πάντες δηλώνουν σύμφωνοι.Να αποδείξουν ΑΜΕΣΑ τη συμφωνία τους.

ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΩΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

• Διεκδικούμε την πλήρη και χωρίς περιορισμούς οικονομική και θεσμική εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες και ένταξη τους στο Νόμο 1910/1944.

• Διεκδικούμε την ισόβια τιμητική σύνταξη στη μητέρα που έκανε τρία παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας των τέκνων της, ως αναγνώριση του σημαντικού ρόλου και της προσφοράς της στην ελληνική κοινωνία.

• Δηλαδή να γίνει χαρακτηρισμός των τρίτεκνων οικογενειών ως πολύτεκνων, ανεξαρτήτως από την ηλικία τους και την ένταξή τους στις διατάξεις των νόμων περί πολυτεκνίας.

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΟΣΕ


ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΣΕ

Δυστυχώς δεν τέλειωσε ακόμα το θέμα μείωσης των εισιτηρίων από τον ΟΣΕ. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, δεν επετέυχθη η μείωση και τώρα ετοιμάζεται το νέο ραντεβού -μάλλον την προσεχή εβδομάδα- με το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ζηλιασκόπουλο.

ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εκδίδεται ξανά η Κάρτα Πολιτισμού για τους Τρίτεκνους


                                                                            
                                                                                                                Ύστερα από διακοπή κάποιων μηνών, εκδίδεται ξανά η Κάρτα Πολιτισμού για τους Τρίτεκνους.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την έκδοση Κάρτας Πολιτισμού μπορούν να βρουν πληροφορίες για τους δικαιούχους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κτλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.kep.gov.grακολουθώντας το εξής path: Xoρήγηση Κάρτας Πολιτισμού  και / ή να επικοινωνούν με τις τηλεφωνικές γραμμές 1500 ή 800 1 100 100 (γραμμή χωρίς χρέωση) για διευκρινίσεις.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
·                     πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο
·                     μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (για κάθε μέλος της οικογένειας)
·                     φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
·                     βεβαίωση σπουδών για τα τέκνα των τριτέκνων οικογενειών που σπουδάζουν (18-24 ετών)
·                     θεωρημένο πάσο πολύτεκνων ή  ελλείψει αυτού, βεβαίωση από το Σύλλογο Πολυτέκνων ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο
·                     πράξη επιμέλειας τέκνων (για την περίπτωση διαζυγίου)
·                     ληξιαρχική πράξη θανάτου (για την περίπτωση χηρείας)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ Α21ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΕΝΤΥΠΟ Α21

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Θεσμικό πλαίσιο για το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων :

    α) Ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παρ ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.2, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 4β του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 και με την παρ. 8 του άρθρου 38 του Ν. 4144/2013).
    β) Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ 1227 Β΄)
Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι το ποσό των σαράντα (40) ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.
 Καταβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου κάθε έτους πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.

Το επίδομα δικαιούται η οικογένεια:

  Από 1-1-2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και
  Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα                 γεννηθούν εντός του έτους 2013.

2. Θεσμικό πλαίσιο για το Ειδικό Επίδομα σε Τρίτεκνες και Πολύτεκνες οικογένειες:

    α) Ν. 4141/2013 (άρθρο 40).
    β) Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ 1227 Β΄).
Χορηγείται μόνο σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα και το ποσό του ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.
Καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

1. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από τον υπόχρεο της οικογένειας.
2. Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων.
3. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.
4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Ως εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται:

    α) τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
   β) τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλάόχι το 24ο έτος της ηλικίας τους.

   γ) ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά κριτήρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).
   δ) τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους. Ισχύουν τα ηλικιακά κριτήρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).5. Εισοδηματικό κριτήριο:

   α) Για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία.

Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο εισόδημα) διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής:
      (α) ΄Εως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα,
      (β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και
      (γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.

Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Παραδείγματα:
Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και φορολογητέο εισόδημα 16.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604
Εισοδηματική κατηγορία : Β
Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,3 ευρώ το μήνα.
Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο εισόδημα 6.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166
Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143
Εισοδηματική κατηγορία : Α
Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.

   β) Το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων καταβάλλεται εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις οικογένειες με τρία τέκνα, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΤΥΠΟΥ Α21

Το έντυπο Α21 αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης χρησιμοποιείται για τη χορήγηση είτε μόνο του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων (οικογένειες με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα), είτε και του ειδικού επιδόματος (οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα).
Αιτών / δικαιούχος των επιδομάτων είναι ο υπόχρεος σε υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21 ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει:
·Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή (όχι ενδεικτική).
·Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων.
·Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας.
 Ειδικότερα ο ΑΜΚΑ του αιτούντα/ δικαιούχου είναι υποχρεωτικός, προκειμένου να δικαιωθεί και να εισπράξει τα επιδόματα.
Σε περίπτωση κατοικίας στην Ελλάδα, την ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά στη συμπλήρωση ορισμένων πεδίων/ερωτήσεων:
Τα πεδία «Χώρα Γέννησης», «Χώρα Διαμονής» και «Χώρα Υπηκοότητας» συμπληρώνονται ως εξής:
   α) για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,επιλέγεται το ακριβές όνομα της χώρας   β) για τις υπόλοιπες χώρες, επιλέγεται η κατηγορία «Τρίτη Χώρα»

Το πεδίο «Βαθμίδα εκπαίδευσης» συμπληρώνεται για τέκνο
 άνω των 18 και κάτω των 19 ή 24 ετών, ανάλογα με την περίπτωση.
Το πεδίο «Ποσοστό αναπηρίας» δεν συμπληρώνεται, εάν το τέκνο δεν είναι ανάπηρο
·Τα πεδίο «Κύρια ευθύνη διατροφής» και «Αποκλειστική ευθύνη διατροφής» συμπληρώνονται όταν ο αιτών είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση ή όταν το τέκνο είναι από προηγούμενο γάμο ή αναγνωρισθέν.

Η ερώτηση 4 («Διαμένετε μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα;»)
 απαντάται υποχρεωτικά από όλους τους αιτούντες.

Συμπλήρωση του πίνακα με τα δικαιολογητικά
Ο αιτών συμπληρώνει τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύονται όσα έχει δηλώσει προηγουμένως στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα όταν του ζητηθούν.

Ειδικότερα:
α) Η μόνιμη και συνεχής διαμονή του αιτούντα/δικαιούχου στην Ελλάδα κατά την τελευταία
 δεκαετία (2003-2012) αποδεικνύεται κατά βάση από την αδιάλειπτη υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία 10 έτη και επαληθεύεται αυτόματα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.Εάν για κάποια έτη δεν βρεθεί το αντίστοιχο έντυπο, θα καλείται ο αιτών να συμπληρώσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά, ικανά να αποδείξουν τη διαμονή του στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά.Το δικαιολογητικό Α.11 («Άλλο δικαιολογητικό…») συμπληρώνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όταν ο αιτών δεν διαθέτει κανένα από τα δικαιολογητικά Α2 έως Α10).

β) Τα δικαιολογητικά των πινάκων Β (που αφορούν τα τέκνα) και Γ (που αφορούν ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων) συμπληρώνονται κατά περίπτωση.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε το ηλικιακό όριο των 26 ετών (για τα αδέλφια τρίτεκνων υποψηφίων).
Για το λόγο αυτό η ΟΠΟΤΤΕ είχε κάνει προσφυγή -είναι σε εξέλιξη- και είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση στο υπουργείο Προστασία του Πολίτη με τη συμμετοχή του Γραμματέα της Ν.Δ. κ. Κεφαλογιάννη, για το θέμα αυτό.
Σήμερα ο σύλλογος Δράμας  έλαβε την παρακάτω επιστολή, σύμφωνα με την οποία αίρεται το ηλικιακό όριο:


Προς: Την Πρόεδρο του Συλλόγου Τρίτεκνων κ. Γιώτα Κεφαλά
Αγαπητή Πρόεδρε,
Κατόπιν της επίσημης τοποθέτησης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και μετά από προσωπικές προσπάθειες που κατεβλήθησαν για την τροποποίηση της μέχρι πρότινος ισχύουσας διάταξης, γνωστοποιείται ότι παύει να ισχύει το όριο ηλικίας υποψήφιων εισακτέων στις εν λόγω σχολές για τις τρίτεκνες οικογένειες.
Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας,
                                                                                           ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΣΕ 

Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Η τέταρτη κατά σειρά, αφου έχουν προηγηθεί και  πολλές τηλεφωνικές επαφές, θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα 10-6 στο γραφεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, από μέλη της ΟΠΟΤΤΕ, προκειμένου να προχωρήσει το θέμα με τη μείωση των εισιτηρίων, πράγμα που αναμένεται από χιλιάδες τρίτεκνους σε όλη τη χώρα.
Ας ελπίσουμε να έχει θετική κατάληξη. Το σίγουρο είναι πως εκτός από την αυριανή, έχει προγραμματιστεί και η τελευταία, λίγες μέρες μετά, με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων και της ΟΠΟΤΤΕ.