ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ

Περιμένουμε από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να καταθέσουν το

σχέδιο νόμου για την εξομοίωση, το οποίο έχει αποσταλεί σε όλα τα κόμματα και

οι πάντες δηλώνουν σύμφωνοι.Να αποδείξουν ΑΜΕΣΑ τη συμφωνία τους.

ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΩΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

• Διεκδικούμε την πλήρη και χωρίς περιορισμούς οικονομική και θεσμική εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες και ένταξη τους στο Νόμο 1910/1944.

• Διεκδικούμε την ισόβια τιμητική σύνταξη στη μητέρα που έκανε τρία παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας των τέκνων της, ως αναγνώριση του σημαντικού ρόλου και της προσφοράς της στην ελληνική κοινωνία.

• Δηλαδή να γίνει χαρακτηρισμός των τρίτεκνων οικογενειών ως πολύτεκνων, ανεξαρτήτως από την ηλικία τους και την ένταξή τους στις διατάξεις των νόμων περί πολυτεκνίας.

Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Διαδικασία και δικαιολογητικά
1. Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, ως ακολούθως:
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 1. 1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μεριμνά για τη μεταβίβαση, στην αρχή κάθε έτους, των αναγκαίων πιστώσεων στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικών Ελέγχων (Υ.Δ.Ε.) νομών και νομαρχιών, οι οποίες ορίζονται προς τούτο δευτερεύοντες διατάκτες.
 2. 2. Η οικεία Υ.Δ.Ε. μετά τη μεταβίβαση της πίστωσης εκδίδει τη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται ολόκληρο το ποσό των μεταβιβαζόμενων πιστώσεων.
 3. α. Οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος υποβάλλουν σχετική αίτηση − υπεύθυνη δήλωση η οποία, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσής της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα «Α»).
  β. Οι αιτήσεις των δικαιούχων, στις οποίες αναφέρονται όλα τα στοιχεία της περ. (iii), της παρ. 2α της ενότητας Β, μαζί με τα δικαιολογητικά των παρ. 5−10 της ίδιας ενότητας, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής.
  γ. Η ανωτέρω Διεύθυνση συντάσσει την κατάσταση πληρωμής δαπάνης της επόμενης ενότητας (παρ. 2α), ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί στην Υ.Δ.Ε. της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου για την έκδοση του σχετικού Χρηματικού Εντάλματος
  δ. Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος του επιδόματος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, αρμόδια είναι η Υ.Δ.Ε. του νομού, στον οποίο εδρεύει το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

2.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:
 • το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,
 • το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
 • τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN ή φωτοτυπία του λογαριασμού],
 • την αιτιολογία και το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται το στεγαστικό επίδομα,
 • το πληρωτέο ποσό,
 • την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του οικείου Α.Ε.Ι.

3. Αίτηση − υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, ως ΠΑΡ/ ΜΑ «Α». Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.

4.α. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής, και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι: ΐ) ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή ii) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος.
β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Εντύπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

6. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9).

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.

10. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα τη ς Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

11. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία.

Άρθρο 3


Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
 1. Δικαιολογητικά δαπανών της παρούσας που τυχόν εκκρεμούσαν προς πληρωμή στις οικείες Δ.Ο.Υ., επιστρέφονται στους δικαιούχους προκειμένου να υποβληθούν προς πληρωμή, κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων με την απόφαση αυτή.
 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις της αριθ. 1104059/7953/29−12−2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β ́ 1962).__

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

                                           ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  ΣΗΜΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  26/2/2013  ΚΑΙ  ΩΡΑ  5.00  μ.μ. ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΟΛΟΥ  ΘΑ  ΓΙΝΕΙ  Η ΕΤΗΣΙΑ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ.  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΜΗ  ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 6.00 Μ.Μ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ
   ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  ΝΑ  ΠΑΡΑΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙ. ΘΑ ΓΙΝΕΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΟΛΑ  ΤΑ  ΤΡΕΧΟΝΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ.  ΣΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΠΟΤΤΕ κ.κ. ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ  ΚΑΙΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ  ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ  ΝΟΜΩΝ.  Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.


                                                    ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.

                          

RE

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ

Περιμένουμε από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να καταθέσουν το σχέδιο νόμου για την εξομοίωση, το οποίο έχει αποσταλεί σε όλα τα κόμματα και οι πάντες δηλώνουν σύμφωνοι.
Να αποδείξουν ΑΜΕΣΑ τη συμφωνία τους

ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΩΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

 • Διεκδικούμε την πλήρη και χωρίς περιορισμούς οικονομική και θεσμική εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες και ένταξη τους στο Νόμο 1910/1944.
 • Διεκδικούμε την ισόβια τιμητική σύνταξη στη μητέρα που έκανε τρία παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας των τέκνων της, ως αναγνώριση του σημαντικού ρόλου και της προσφοράς της στην ελληνική κοινωνία.
 • Δηλαδή να γίνει χαρακτηρισμός των τρίτεκνων οικογενειών ως πολύτεκνων, ανεξαρτήτως από την ηλικία τους και την ένταξή τους στις διατάξεις των νόμων περί πολυτεκνία.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ


H πληρωμή των οικογενειακών επιδομάτων

Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) η πληρωμή των οικογενειακών επιδομάτων, δηλ. επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα σε τρίτεκνες οικογένειες και η εφάπαξ παροχή των 2.000 ευρώ (ισόβιες συντάξεις) σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Τα ποσά, που θα καταβληθούν άπαξ, αντιστοιχούν στα αναδρομικά που δικαιούνται ασφαλισμένοι, οι οποίοι είχαν υποβάλει ήδη αίτηση στον ΟΓΑ μέχρι την κατάργηση των επιδομάτων, δηλαδή έως την 1-11-2012 ή έως την 1-1-2013, ανάλογα με το επίδομα.

Η πληρωμή αυτή αφορά και πρόσωπα που ήταν δικαιούχοι επιδόματος και τους οφείλεται κάποιο ποσό από τον ΟΓΑ (π.χ. έπειτα από άρση αναστολής καταβολής του επιδόματος ή λόγω σπουδών τέκνων κ.λπ.).

Υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 από την 1/11/2012 καταργήθηκαν:


 • Το επίδομα τρίτου παιδιού (177 ευρώ ανά μήνα), το οποίο καταβαλλόταν για το τρίτο παιδί μέχρι τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του.
 • Η ισόβια σύνταξη (102 ευρώ ανά μήνα).
 • Η εφάπαξ παροχή των 2.000 ευρώ, η οποία καταβαλλόταν για τη γέννηση κάθε παιδιού από το τρίτο και μετά.
Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, από την 1-1-2013, τα οικογενειακά επιδόματα αντικαταστάθηκαν από το νέο Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων, το οποίο χορηγείται σε όλες τις οικογένειες από το πρώτο παιδί, με εισοδηματικά κριτήρια.
Πηγή: www.in.gr

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

 Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ
Στο αίτημα της ΟΠΟΤΤΕ στις 21-12-2012 ανταποκρίθηκαν οι Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους.
Με το ενημερωτικό που απέστειλαν στην ΟΠΟΤΤΕ ορίζουν το Διαμονητήριο στα 10 ευρώ.ΚΑΡΥΑΙ, ΤΗι 7ῃ/20ῇ Φεβρουαρίου 2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.3/6α/397
Πρὸς  τὸ
Γραφεῖον  Προσκυνητῶν

 Ἱερᾶς Ἐπιστασίας
Εἰς Οὐρανούπολιν.

Ἀξιότιμοι κύριοι,

Διὰ τοῦ παρόντος ἱεροκοινοτικοῦ ἡμῶν γράμματος γνωρίζομεν ὑμῖν τὴν ἀπόφασιν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Σώματος ὅπως εἰς τοὺς τριτέκνους προσκυνητὰς τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου ἐκδίδεται εἰς τὸ ἑξῆς Διαμονητήριον ἀξίας 10 €, κατόπιν προσ­κομίσεως νομίμων παραστατικῶν .

Ὅθεν, παρακαλοῦντες διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς ὡς ἄνω ἀποφάσεως, διατελοῦμεν μετ᾽ εὐχῶν

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι

τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω.

Η ΟΠΟΤΤΕ εκφράζει τις ευχαριστίες της στην ενέργεια αυτή, η οποία δηλώνει τη συνεπή στήριξη της Οικογένειας εκ μέρους του Αγίου Όρους, ιδιαίτερα στις δύσκολες αυτές μέρες που βιώνουν οι τρίτεκνοι της χώρας

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

ΣΤΑ 1500 ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΛΙΚΩΣΜετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της ΟΠΟΤΤΕ κ. Μανόλη Αχλαδιανάκη, λίγη ώρα πριν, με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο Υφυπουργός δήλωσε πως τα 500 ευρώ ως εφάπαξ θα δοθεί και για τα τρία παιδιά, δηλαδή μια οικογένεια με τρία παιδιά θα πάρει 1500 ευρώ.

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ


Οι προυποθέσεις και τα δικαιολογητικά

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

Η υποβολή αιτήσεων λήγει 31 Μαρτίου 2013.
Για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος θα πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγουμένου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή.
- Στην έννοια του οικογενειακού εισοδήματος, για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών, δεν υπολογίζονται, ποσά εκτάκτων αποζημιώσεων (εφάπαξ, αποζημίωση απολυομένων κ.λπ.), τίμημα πώλησης ακινήτου, καθώς και οι αγροτικές επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επί της γεωργικής παραγωγής στις περιπτώσεις προσδιορισμού του γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο. Το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις λαμβάνεται υπόψη μετά τις προβλεπόμενες μειώσεις. Επίσης, δε λαμβάνεται υπόψη το εν λόγω στεγαστικό επίδομα σε περίπτωση που έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο.
- Ειδικά για τον υπολογισμό του εισοδήματος, στην περίπτωση της χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, όταν το εισόδημα προέρχεται από εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ. οι οποίες τηρούν βιβλία και στοιχεία θα λαμβάνεται υπόψη το λογιστικό αποτέλεσμα και όχι το τεκμαρτό όπως προσδιορίζεται με τις εκάστοτε διαταγές.
- Αν ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης και ταυτόχρονα είναι και προστατευόμενο μέλος του γονέα, τότε το συνολικό οικογενειακό εισόδημα καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα θα υπολογίζονται αθροιστικά και στην περίπτωση αυτή δικαιούχος είναι ο γονέας.
- Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής.
- Εάν όμως υπάρχει δεύτερος γάμος τα στοιχεία λαμβάνονται από την κοινή φορολογική δήλωση του προηγουμένου οικονομικού έτους όπως υποβλήθηκε από τους νυν συζύγους, προστατευόμενο μέλος ενός των οποίων είναι ο φοιτητής. Στην περίπτωση αυτή ανεξαρτήτως εάν ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος του, ή της συζύγου η αίτηση υποβάλλεται από τον σύζυγο (πατέρα ή πατρυιό).
- Όταν οι γονείς του φοιτητή είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και ο ίδιος σπουδάζει σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο, προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή αφενός η κατοικία της αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη και αφετέρου τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα.
- Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244Α). Η εξαίρεση αυτή να αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα.
- Διευκρινίζεται ότι στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200 τ.μ.) προσμετρώνται τα κενά. Δεν προσμετρώνται τα ημιτελή, οι βοηθητικοί χώροι και τα κατεστραμμένα από σεισμό εφ' όσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Δεν προσμετρώνται ακόμη τα ερειπωμένα διατηρητέα (ακατάλληλα για οίκηση) εφ' όσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
- Σε περίπτωση που υπάρχει ποσοστό συνιδιοκτησίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο το ποσοστό. Επίσης δεν προσμετρώνται τα τετραγωνικά μέτρα των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων δωματίων, καθώς και ακίνητα των οποίων η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μέσα στο προηγούμενο οικονομικό έτος.
- Φοιτητές υπήκοοι άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Κύπρου κ.λπ.) για απόδειξη α) του εισοδήματος και β) της κυριότητας ή μη κατοικίας (των γονέων ή του ιδίου, ή και των γονέων και του ιδίου αναλόγως ποιών τα εισοδήματα και κατοικίες πρέπει να ληφθούν υπ' όψη), προσκομίζουν βεβαιώσεις από τη Χώρα τους ως εξής: Για το εισόδημα από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και την απόφαση και για τις κατοικίες από την αρμόδια Αρχή της Χώρας του (π.χ. οι υπήκοοι Κύπρου από τη Δημοτική και Κοινοτική αρχή). Επίσης θα προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη ύπαρξης άλλων κατοικιών πέραν όσων στις βεβαιώσεις ρητά αναγράφονται (π.χ. στις συνημμένες δύο βεβαιώσεις).
- Σε περίπτωση εξεύρεσης του εισοδήματος με μετατροπή από ξένο νόμισμα (π.χ. λίρα Κύπρου), για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπ' όψη η μέση τιμή του νομίσματος κατά το προηγούμενο έτος από την Τράπεζα Ελλάδος.
- Αν ο φοιτητής ή ο γονέας έχει την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας με ποσοστό συνιδιοκτησίας όμως, στην πόλη που σπουδάζει ο φοιτητής δικαιούται του επιδόματος.
- Εάν η αίτηση χορήγησης του επιδόματος υποβάλλεται από τον ίδιο το φοιτητή επειδή δεν εμφανίζεται προστατευόμενο μέλος στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των γονέων, η Δ.Ο.Υ. οφείλει να ελέγχει εάν σύμφωνα με το νόμο είναι προστατευόμενο μέλος και σε καταφατική περίπτωση θα λαμβάνει υπ' όψη το οικογενειακό εισόδημα κ.λπ. των γονέων για τη χορήγηση ή μη του επιδόματος. Δικαιούχος στην περίπτωση αυτή είναι ο γονέας.

1. Φοίτηση
- Καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδος, καθώς και των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εφ' όσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.
- Χορηγείται για όλους του προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφ' όσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους, ανεξάρτητα αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και διαμένουν σε μία ή περισσότερες οικίες.
- Χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος σύμφωνα με τον κανονισμό της λειτουργίας τους.
- Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα αυτής ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
- Δεν δικαιούνται το επίδομα οι φοιτητές των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών. Στις Στρατιωτικές Σχολές ανήκουν η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

- Η φοίτηση πρέπει να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος αυτής, το περιεχόμενο του οποίου αναλύεται στα έντυπα πιστοποιητικού (διαφορετικά για Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) τα οποία είναι συνημμένα στην 1104059/7953/2004 απόφαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και τα οποία εκδίδονται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογικού έτους και φέρουν πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή της Γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής.
- Ειδικά για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί (για πρώτη φορά) στο πρώτο έτος σπουδών, στο πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή.
- Στα πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται για την καταβολή του επιδόματος θα πρέπει να αναφέρονται μαθήματα και όχι διδακτικές μονάδες. Τα πιστοποιητικά σπουδών που αναφέρουν διδακτικές μονάδες δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά. (Σχετικά έγγραφα Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τμήματος Β' αριθ. Φ5/Β3/08.02.2005 και Δ/νσης Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τμήματος Δ' Διοικητικής Υποστήριξης και Φοιτητικής Μέριμνας αριθ. 11799/Ε5/04.02.2005).
- Ο φοιτητής που εγγράφεται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος αλλά στο β' εξάμηνο (εαρινό) δικαιούται ολόκληρο το επίδομα.

2. Υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης:

Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση χορήγησης του επιδόματος υποβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, με εξαίρεση αυτούς που εγγράφονται για πρώτη φορά στο δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση εντός των πέντε πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους.
Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου φορολογίας του δικαιούχου.

3. Δικαιούχος:
- Χορηγείται στο πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 ν.2238/1994.
- Κατ' εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφ' όσον:
α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου, λαμβάνεται υπ' όψη η κατοικία της αλλοδαπής, τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα, και το επίδομα χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ. διαμονής του φοιτητή όπως θα προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο.
γ) είναι πάνω από 25 ετών
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν.2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η σύζυγος είναι φοιτήτρια, εφ' όσον έχει δικά της εισοδήματα και συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις, δικαιούχος είναι η ίδια.
- Οι Κύπριοι καθώς και οι προερχόμενοι από τις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης φοιτητές ή σπουδαστές δικαιούνται να λαμβάνουν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανεξαρτήτως από τον τρόπο εισαγωγής τους, εάν και εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για τη χορήγησή του.
- Δεν υπάρχει καταληκτική ηλικία δικαιούχου για τη χορήγηση του επιδόματος, αρκεί να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

4. Υπηκοότητα του φοιτητή:

- Το επίδομα χορηγείται μόνον για φοιτητές ΄Ελληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, εφ' όσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.
- Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

5. Διαμονή - Μισθωτήριο συμβόλαιο


- Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης θεωρείται ως μία πόλη ο Νομός Αττικής πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων και περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
- Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επισυνάπτεται πίνακας με πόλεις και περιοχές του Ν. Αττικής που απέχουν άνω των σαράντα (40) χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας σύμφωνα με στοιχεία που μας χορηγήθηκαν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τη Νομαρχία Αθηνών.
* Όσον αφορά τα μισθωτήρια συμβόλαια επισημαίνονται τα ακόλουθα:
- Το μισθωτήριο συμβόλαιο ανεξάρτητα από το ποσό του μισθώματος προσκομίζεται από τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή, για θεώρηση σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από της σύνταξή του.
- Το συμβόλαιο υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. σε δύο αντίγραφα από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που το προσεκόμισε.
- Η θεώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στη Δ.Ο.Υ. γίνεται ατελώς, δηλαδή ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να καταβάλλει κανένα ποσό φόρου, τέλους ή δικαιώματος.
- Αν το μισθωτήριο συμβόλαιο προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ. αφού περάσουν τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξή του, προβλέπεται από το νόμο επιβολή σχετικού προστίμου.
- Σε περίπτωση που συντάσσεται συμφωνητικό μίσθωσης και κατατίθεται για θεώρηση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξή του, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του (ταυτόχρονη, αναδρομική ή μελλοντική), θεωρείται εμπρόθεσμο χωρίς στην περίπτωση αυτή να επιβάλλεται κανένα πρόστιμο.
- Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Αν δεν έχουν επικυρωθεί από άλλη Αρχή, η επικύρωση του φωτοαντιγράφου γίνεται από τον υπάλληλο που παραλαμβάνει την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. Ισχύουν και μισθωτήρια των οποίων η διάρκεια είναι μικρότερη του έτους.
- Στις περιπτώσεις που απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο για τη χορήγηση του επιδόματος γίνονται δεκτά και συμβόλαια που έχουν λήξει, υπό την προϋπόθεση ότι ίσχυσαν τουλάχιστον επί δίμηνο εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο χορηγείται το επίδομα. Η συμπλήρωση του διμήνου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης.
- Δεν μπορεί να χορηγηθεί το επίδομα με υπεύθυνη δήλωση και αποδείξεις σε αντικατάσταση μη υπάρχοντος μισθωτηρίου συμβολαίου.
- Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.
- Γίνονται δεκτά μισθωτήρια με έναρξη ισχύος μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιό ή νέο φοιτητή.
Οι Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν σε Σχολές του Πανεπιστημίου της Κύπρου, εφ' όσον δεν υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο, θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναγράφουν όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.
- Η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν θεωρείται ως μίσθωση υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής σ' αυτό και απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε επικυρωμένο αντίγραφο για το ίδιο διάστημα. Ως πανσιόν για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού θεωρείται είδος μικρού ξενοδοχείου. Η επί δίμηνο τουλάχιστον διαμονή της περίπτωσης αυτής (σε ξενοδοχείο ή πανσιόν), θα πρέπει να έχει διανυθεί εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο χορηγείται το επίδομα και σε καμμία περίπτωση εκτός αυτού (π.χ. Αύγουστο), και να έχει συμπληρωθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης χορήγησης του επιδόματος. Επισημαίνεται ότι γι' αυτούς που εγγράφονται για πρώτη φορά στο δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο των Τ.Ε.Ι. η δίμηνη διαμονή πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης της περίπτωσης αυτής.
- Γίνονται δεκτά μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας και εκτός πόλης φοίτησης σε απόσταση μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Τμήμα αυτής σύμφωνα με βεβαίωση αρμόδιας Αρχής.
Όσοι διαμένουν σε φοιτητικές εστίες και οικοτροφεία δεν δικαιούνται το επίδομα.

6. Οικογενειακό Εισόδημα

- Για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος θα πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγουμένου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.
- Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή.
- Στην έννοια του οικογενειακού εισοδήματος, για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών, δεν υπολογίζονται, ποσά εκτάκτων αποζημιώσεων (εφάπαξ, αποζημίωση απολυομένων κ.λπ.), τίμημα πώλησης ακινήτου, καθώς και οι αγροτικές επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επί της γεωργικής παραγωγής στις περιπτώσεις προσδιορισμού του γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο. Το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις λαμβάνεται υπόψη μετά τις προβλεπόμενες μειώσεις. Επίσης, δε λαμβάνεται υπόψη το εν λόγω στεγαστικό επίδομα σε περίπτωση που έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο.
- Ειδικά για τον υπολογισμό του εισοδήματος, στην περίπτωση της χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, όταν το εισόδημα προέρχεται από εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ. οι οποίες τηρούν βιβλία και στοιχεία θα λαμβάνεται υπόψη το λογιστικό αποτέλεσμα και όχι το τεκμαρτό όπως προσδιορίζεται με τις εκάστοτε διαταγές.
- Αν ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης και ταυτόχρονα είναι και προστατευόμενο μέλος του γονέα, τότε το συνολικό οικογενειακό εισόδημα καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα θα υπολογίζονται αθροιστικά και στην περίπτωση αυτή δικαιούχος είναι ο γονέας.
- Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής.
- Εάν όμως υπάρχει δεύτερος γάμος τα στοιχεία λαμβάνονται από την κοινή φορολογική δήλωση του προηγουμένου οικονομικού έτους όπως υποβλήθηκε από τους νυν συζύγους, προστατευόμενο μέλος ενός των οποίων είναι ο φοιτητής. Στην περίπτωση αυτή ανεξαρτήτως εάν ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος του, ή της συζύγου η αίτηση υποβάλλεται από τον σύζυγο (πατέρα ή πατρυιό).
- Όταν οι γονείς του φοιτητή είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και ο ίδιος σπουδάζει σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο, προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή αφενός η κατοικία της αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη και αφετέρου τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα.
- Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244Α). Η εξαίρεση αυτή να αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα.
- Διευκρινίζεται ότι στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200 τ.μ.) προσμετρώνται τα κενά. Δεν προσμετρώνται τα ημιτελή, οι βοηθητικοί χώροι και τα κατεστραμμένα από σεισμό εφ' όσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Δεν προσμετρώνται ακόμη τα ερειπωμένα διατηρητέα (ακατάλληλα για οίκηση) εφ' όσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
- Σε περίπτωση που υπάρχει ποσοστό συνιδιοκτησίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο το ποσοστό. Επίσης δεν προσμετρώνται τα τετραγωνικά μέτρα των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων δωματίων, καθώς και ακίνητα των οποίων η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μέσα στο προηγούμενο οικονομικό έτος.
- Φοιτητές υπήκοοι άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Κύπρου κ.λπ.) για απόδειξη α) του εισοδήματος και β) της κυριότητας ή μη κατοικίας (των γονέων ή του ιδίου, ή και των γονέων και του ιδίου αναλόγως ποιών τα εισοδήματα και κατοικίες πρέπει να ληφθούν υπ' όψη), προσκομίζουν βεβαιώσεις από τη Χώρα τους ως εξής: Για το εισόδημα από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και την απόφαση και για τις κατοικίες από την αρμόδια Αρχή της Χώρας του (π.χ. οι υπήκοοι Κύπρου από τη Δημοτική και Κοινοτική αρχή). Επίσης θα προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη ύπαρξης άλλων κατοικιών πέραν όσων στις βεβαιώσεις ρητά αναγράφονται (π.χ. στις συνημμένες δύο βεβαιώσεις).
- Σε περίπτωση εξεύρεσης του εισοδήματος με μετατροπή από ξένο νόμισμα (π.χ. λίρα Κύπρου), για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπ' όψη η μέση τιμή του νομίσματος κατά το προηγούμενο έτος από την Τράπεζα Ελλάδος.
- Αν ο φοιτητής ή ο γονέας έχει την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας με ποσοστό συνιδιοκτησίας όμως, στην πόλη που σπουδάζει ο φοιτητής δικαιούται του επιδόματος.

Β. Καταλογισμός λόγω είσπραξης από μη δικαιούχο

- Ο τίτλος πληρωμής και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Κατ' εξαίρεση καταλογίζεται μόνο το ποσό που εισπράχθηκε εάν η είσπραξη οφείλεται σε υπαιτιότητα των Υπηρεσιών του Δημοσίου.
- Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3220/2004, και η Κ.Υ.Α. 1104059/7953/29.12.2004, όπως ισχύουν σήμερα.

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


                                        ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΝ  ΤΡΙΤΗ  26/2/2013  ΚΑΙ  ΩΡΑ  5.00  μ.μ. ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΒΟΛΟΥ  ΘΑ  ΓΙΝΕΙ  Η
ΕΤΗΣΙΑ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ.  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΜΗ  ΑΠΑΡΤΙΑΣ
ΘΑ  ΓΙΝΕΙ  ΤΗΝ  ΙΔΙΑ  ΗΜΕΡΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  6.00μ.μ..ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ   ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛ
ΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  ΝΑ  ΠΑΡΑΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙ. ΘΑ ΓΙΝΕΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΟΛΑ  ΤΑ  ΤΡΕΧΟ
ΝΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ.  ΣΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΠΟΤΤΕ κ.κ. ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ  ΚΑΙ
ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ  ΓΕΙΤΟΝΙ
ΚΩΝ  ΝΟΜΩΝ.  Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.


                                                    ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.

                          

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Από τον κ. Χ. Καλλίτση, Δημοσιογράφο από τη Θεσσαλονίκη λάβαμε το παρακάτω κείμενο:

«Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους.» Ελλ. Σύνταγμα άρθρο 21, παρ. 1.

Του Χρίστου Καλλίτση

Στις 14 Νοεμβρίου 2013 το πολλοστό «μνημόνιο» (παραβίασης του Συντάγματος) που ψήφισαν, αυτή τη φορά οι βουλευτές της συγκυβέρνησης (Ν.Δ., Πα.Σο.Κ., Δημ.Αρ.), στέρησε, μεταξύ άλλων, από τουλάχιστον 170.000 οικογένειες το επίδομα τριτέκνων, το οποίο για μια οικογένεια με τρία παιδιά ηλικίας κάτω των 7 ετών, ήταν € 270,00 το μήνα. Χρήματα ιδιαίτερα απαραίτητα για την επιβίωση μιας νέας οικογένειας που κατά πάσα πιθανότητα σήμερα (περίπου 50% το ποσοστό ανεργίας στους νέους) δεν έχει άλλους πόρους. Για την ανατροφή τριών παιδιών χρειάζεται ολοήμερη-καθημερινή δουλειά τριών τουλάχιστον ανθρώπων.


Αυτή η ενάντια στη φυσική εξέλιξη του ανθρώπου – κοινωνίας περικοπή (κάποιοι μιλούν για σύγχρονους ηρώδηδες) σε μια εποχή συλλογικής οικονομικής κατάρρευσης αν δεν ανατραπεί θα οδηγήσει σταδιακά στην εξαθλίωση και τον αφανισμό μέχρι και το 10% του ελληνικού πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό είναι πολλαπλάσιας σημασίας αν αναλογιστούμε ότι πρόκειται για περίπου 1.000.000 ανθρώπους που συνθέτουν τις νέες οικογένειες της Ελλάδας, με νέα παιδιά και αν συνυπολογίσουμε το γεγονός πως ένα τέτοιο κυριολεκτικά απάνθρωπο μέτρο λειτουργεί απωθητικά για τους νέους που θα μπορούσαν να κάνουν οικογένεια.

Η παραβίαση του Συντάγματος από τους εντεταλμένους να το τηρούν είναι παράνομη πράξη.

«Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος». Ελλ. Σύνταγμα: άρθρο 21, παρ. 2.

Η άμεση επαναφορά του επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες απαιτείται για τη διάσωση της κοινωνίας στην Ελλάδα σήμερα και για την επιστροφή στη συνταγματική νομιμότητα. Με προσφυγές στη δικαιοσύνη, συλλογή υπογραφών, δημοσιότητα … μπορεί η προσπάθεια να φέρει αποτελέσματα.

ΥΓ. Τα Χριστούγεννα του 2012 οι τρίτεκνες οικογένειες σε συνέχεια πολλών άλλων οικονομικών απωλειών (βλ. «κρίση») έχασαν απότομα μεγάλο μερίδιο του επιδόματος που δικαιωματικά έπαιρναν και ταυτόχρονα την προοπτική να ευημερήσουν. Η επαναφορά του επιδόματος προς τις τρίτεκνες οικογένειες πρέπει να γίνει στο ύψος που ήταν μέχρι και τον Οκτώβριο του 2012.

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

ΤΡΙΤΕΚΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ 500 ΕΥΡΩ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Πώς θα χορηγηθούν φέτος τα πολυτεκνικά επιδόματα

Το πολυτεκνικό επίδομα των 500 ευρώ θα παίρνουν για κάθε ένα από τα παιδιά τους οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, και όχι μόνο για τρίτο παιδί και πάνω όπως είχε αρχικά διαφανεί από τη σχετική ρύθμιση που ψηφίστηκε με το φορολογικό νομοσχέδιο. Ανοιχτό φαίνεται να είναι και το ενδεχόμενο να φορολογηθεί αυτό το μικρό βοήθημα των πολυτέκνων, με αποτέλεσμα η πραγματική ενίσχυση να είναι πολύ μικρότερη από 500 ευρώ ανά παιδί.

Στη νέα διάταξη που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή θα προκύπτει σαφώς ότι σε κάθε τρίτεκνη και πολύτεκνη οικογένεια με ετήσιο εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ χορηγείται από φέτος ειδικό επίδομα 500 ευρώ το χρόνο για κάθε ένα τέκνο, και όχι για κάθε τέκνο από το τρίτο και τα επόμενα. Δηλαδή, κάθε τρίτεκνη οικογένεια με ετήσιο εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ θα δικαιούται συνολικό επίδομα 1.500 ευρώ το χρόνο κι όχι μόνο 500 ευρώ, όπως προβλέπει η ισχύουσα διάταξη. Επίσης, κάθε τετράτεκνη οικογένεια θα δικαιούται συνολικά 2.000 ευρώ το χρόνο και όχι 1.000 ευρώ, όπως προβλέπει η ισχύουσα διάταξη. Τα επιδόματα αυτά θα καταβάλλονται στις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες μαζί με το «ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων», που θα κυμαίνεται από 13,33 έως 40 ευρώ το μήνα. Με αυτά τα δεδομένα:

1) Τρίτεκνη οικογένεια θα εισπράξει:
α) Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων:
- 120 ευρώ το μήνα εάν έχει εισόδημα έως 11.000 ευρώ
- 80 ευρώ το μήνα εάν έχει εισόδημα από 11.001 έως 22.000 ευρώ
- 40 ευρώ το μήνα εάν έχει εισόδημα από 22.001 έως 33.000 ευρώ.
β) Επίδομα τρίτεκνων 1.500 ευρώ το χρόνο

2) Κάθε οικογένεια με τέσσερα παιδιά, θα λάβει:
α) Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων:
- 160 ευρώ το μήνα, εάν έχει εισόδημα έως 12.000 ευρώ
- 106,66 ευρώ το μήνα, εάν έχει εισόδημα από 12.001 έως 24.000 ευρώ
- 53,33 ευρώ το μήνα, εάν έχει εισόδημα από 24.001 έως 36.000 ευρώ.
β) Πολυτεκνικό επίδομα 2.000 ευρώ το χρόνο.

Πηγή: express.gr

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι τρίτεκνοι θα παίρνουν μέσω της Εφορίας το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων, ΣΥΝ το επίδομα για το τρίτο παιδί.

Για τους έχοντες 3 παιδιά (Τρίτεκνοι)
Επίδομα παίρνουν τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 18 ετών, η 19 εφ΄ όσον ακόμη φοιτούν στο Λύκειο και προσκομίσουν την Βεβαίωση Σπουδών.
Επίσης παιδιά Προπτυχιακοί Φοιτητές σε Δημόσια ΑΕΙ, και ΤΕΙ, και ΙΕΚ, και μέχρι την ηλικία των 24 ετών, εφ΄ όσον προσκομίσουν την Βεβαίωση Σπουδών.

Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων

3 προστατευόμενα παιδιά – Φορολογητέο εισόδημα έως 11.000ευρώ τότε επίδομα 40 ευρώ Χ3=120 ευρώ,
με εισόδημα έως 22.000 τότε επίδομα 80 ευρώ,
με εισόδημα έως 33.000 τότε επίδομα 40 ευρώ

2 προστατευόμενα παιδιά – Φορολογητέο εισόδημα έως 10.000ευρώ τότε επίδομα 40 ευρώ Χ2= 80ευρώ,
με εισόδημα έως 20.000 τότε επίδομα 53,33 ευρώ,
με εισόδημα έως 30.000 τότε επίδομα 26,67 ευρώ

1 προστατευόμενο παιδί – Φορολογητέο εισόδημα έως 9.000 ευρώ τότε επίδομα 40 ευρώ,
με εισόδημα έως 18.000 τότε επίδομα 26,67 ευρώ,
με εισόδημα έως 27.000 τότε επίδομα 13,33 ευρώ

Για Το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων θα υπολογιστεί το ποσόν που προκύπτει για κάθε οικογένεια επί 12 μήνες.


Για το τρίτο παιδί, θα υπάρχει ένα ετήσιο επίδομα μέσω της εφορίας, 500 ευρώ, επί πλέον από το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων, και για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΤΤΕ

 

΄΄ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ΄΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ

Πολλές και σημαντικές συναντήσεις εξελίχθηκαν την Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Ιανουαρίου στην  Αθήνα.


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ - ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Καταρχήν έγινε προσπάθεια τη Δευτέρα, όμως λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων δεν υπήρχε τρόπος να πραγματοποιηθεί συνάντηση, οπότε η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε εκ νέου την επόμενη μέρα.
Από την εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ ζητήθηκε εγγράφως η μείωση των εισιτηρίων όπως ακριβώς και στους πολύτεκνους. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο γραφείο του Προέδρου της εταιρείας κ. Αθ. Ζηλιασκόπουλου, αλλά  δεν κατέστη δυνατό  να γίνει συνάντηση με τον ίδιο. Όμως ενημερώθηκαν άλλοι παράγοντες και αναμένεται απάντηση.
Συμμετείχαν: ο Πρόεδρος κ. Αχλαδιανάκης  ο Αντιπρόεδρος κ. Κοντός και ο Γραμματέας κ. Χαβάκης

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον υπεύθυνο για τα τρόφιμα (δημητριακά) κ. Α. Περδικάρη, ο οποίος έκανε εκτενή ενημέρωση στα μέλη της ΟΠΟΤΤΕ για το θέμα των τροφίμων, έως και τη διανομή στους δικαιούχους. Ουσιαστικά το νέο είναι πως από φέτος αλλάζει όλη η διαδικασία των αιτήσεων από τους δικαιούχους, αλλά και τα εισοδηματικά κριτήρια, παρόλο που η ΟΠΟΤΤΕ είχε καταθέσει πρόταση να μη μειωθούν τα κριτήρια.
Οι αιτήσεις στους συλλόγους θα γίνονται μέσα από Ηλεκτρονική Φόρμα, χωρίς πολλά στοιχεία, αλλά με απαραίτητο το ΑΦΜ. Ο λόγος είναι, πως τα στοιχεία θα αποστέλλονται στο υπουργείο Οικονομικών (taxis) και εκεί θα κρίνεται άμεσα ποιοί είναι οι δικαιούχοι.
Υπολογίζεται ότι το εισοδηματικό όριο θα είναι 7200 ή 6000 που θεωρείται το επίπεδο φτώχειας. Άρα αν προστεθεί το ποσό των 3600 το ζεύγος θα παίρνει τρόφιμα αν έχει εισόδημα 10800.
 Βέβαια μας δήλωσε τίποτα δεν είναι βέβαιο πριν δούμε τι τελικά θα εγκριθεί. Τα μέλη της ΟΠΟΤΤΕ μετέφεραν την κατάσταση που επικρατεί στην Ελληνική κοινωνία, όπου πολλοί ζητούν τρόφιμα και δεν είναι σωστό να μειώνονται τα κριτήρια Μάλιστα αυτό που θεωρείται ως λύση από την Ομοσπονδία είναι η έξτρα χρηματοδότηση στο πρόγραμμα από το κράτος, αφού στις δύσκολες στιγμές πρέπει να δώσει τη στήριξή του. Αυτό το επισήμαναν οι εκπρόσωποι της ΟΠΟΤΤΕ γιατί σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε το πρόγραμμα είναι αποκλειστικά από ην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να υποστηρίζει χρηματικά το ελληνικό κράτος
Συμμετείχαν: ο Πρόεδρος κ. Αχλαδιανάκης  ο Αντιπρόεδρος κ. Κοντός, ο Γραμματέας κ. Χαβάκης και η κ. Κεφαλά Υπεύθυνη Εσωτερικής Λειτουργίας της ΟΠΟΤΤΕ.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Μετά το έγγραφο που είχε αποσταλεί πριν από μέρες στο Υπουργείο και τη συνάντηση της Δευτέρας με τον κ. Περδικάρη , πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Σύμβουλο του Υπουργού κ. Γιάννη Κουρή. Στη συνάντηση εξετάστηκαν όλα τα θέματα για τα τρόφιμα, όπως τα είδη που διανέμονται, ο χρόνος, οι καθυστερήσεις, τα προβλήματα στη μεταφορά, η ταυτόχρονη μεταφορά τους, τα προβλήματα που έχουν αναφέρει σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, πως θα εφαρμοστεί η νέα ΚΥΑ και πολλά άλλα. Σε όλα αυτά τα μέλη της ΟΠΟΤΤΕ κατέθεσαν τις προτάσεις τους και τους προβληματισμούς τους. Ο χρόνος που ίσως ξεκινήσει η διαδικασία είναι (σύμφωνα με το νόμο) η 1η Μαρτίου, όμως αυτή τη στιγμή τίποτα δεν είναι οριστικό.
Συμμετείχαν: ο Πρόεδρος κ. Αχλαδιανάκης  ο Αντιπρόεδρος κ. Κοντός και ο Γραμματέας κ. Χαβάκης.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
Η συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας πραγματοποιήθηκε με τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού κ. Δ. Μιχαλολιάκο για το θέμα των μεττεγραφών, πως θα εφαρμοστεί ο νέος νόμος και τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν. Στη συνάντηση συμμετείχε και η κ. Μ. Λάππα, σύμβουλος του Υπουργού. Εδώ οι εκπρόσωποι της ΟΠΟΤΤΕ διαμαρτυρήθηκαν γιατί δεν ίσχυσαν αναδρομικά (δύο χρόνια ), όπως είχε ζητηθεί, αφού στις χρονιές που είχαν καταργηθεί, πολλές οικογένειες αντιμετώπισαν προβλήματα. Για τη μοριοδότηση των τρίτεκνων, ζητήθηκε η εξομοίωση με τους πολύτεκνους σε κάθε επίπεδο. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η συζήτηση σχετικά με το θέμα των αποσπάσεων των τρίτεκνων εκπαιδευτικών. Ζητήθηκε επίμονα κατά την έκδοση της νέας εγκυκλίου, η οποία όπως είπε δεν έχει ετοιμαστεί, οι αποσπάσεις να γίνονται κατά προτεραιότητα, όπως συμβαίνει και σε μερικές άλλες κατηγορίες.
Αυτό που δήλωσε ο κ. Μιχαλολιάκος είναι πως θα το εξετάσει. Στο θέμα αυτό δόθηκαν και παραδείγματα οικογενειών που ο ένας γονιός π.χ. είναι σε περιοχή της Πελοποννήσου και ο άλλος είναι στη Θεσσαλία, πράγμα που δε βοηθά στη λειτουργία της οικογένειας, από όποια μεριά και αν το εξετάσει κάποιος.
Για το θέμα σίτισης των φοιτητών η συζήτηση περιστράφηκε στο κατά πόσο αξιοποιούνται σωστά τα έξοδα για σίτιση και γιατί δεν είναι οι τρίτεκνοι στην κατηγορία όπου μπορούν να σιτίζονται χωρίς ειδικά κριτήρια. Ζητήθηκε η εξομοίωση με τους πολύτεκνους. Επίσης συζητήθηκαν και άλλα θέματα, όπως το μηχανογραφικό, όπου πέρυσι υπήρξαν παράπονα πως δεν έγιναν δεκτά παιδιά τρίτεκνων από δύο γάμους και ζητήθηκε να υπάρξουν διευκρινίσεις για όλα αυτά.
Συμμετείχαν: ο Πρόεδρος κ. Αχλαδιανάκης  ο Αντιπρόεδρος κ. Κοντός, η Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Τζαβέλλα-Μορίση,  ο Γραμματέας κ. Χαβάκης, ο Ταμίας κ. Βασίλης Δήμος και η κ. Κεφαλά, Υπεύθυνη Εσωτερικής Λειτουργίας της ΟΠΟΤΤΕ.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας με τον  Προϊστάμενο Διεύθυνσης Προστασίας της Οικογένειας κ. Αν. Κοφινά όπου συζητήθηκαν θέματα μείωσης των εισιτηρίων σε ΚΤΕΛ και αστικά, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και δράσεις που μπορούν να γίνουν. Από τη συζήτηση αυτή βγήκαν πολλά συμπεράσματα με κύριο ότι χρειάζεται συνεχής αναζήτηση όρων και προγραμμάτων γα διάφορες κοινωνικές ομάδες για τις οποίες υπάρχουν κάποια προγράμματα ενίσχυσης τους αλλά λίγοι τα γνωρίζουν Παράδειγμα είπε για το επίδομα στέγης σε ηλικιωμένους άνω των 65 (όχι ΕΚΑΣ), αν παίρνουν μόνο ΟΓΑ ή είναι ανασφάλιστοι και δεν έχουν άλλα εισοδήματα, το οποίο δίνεται από τους δήμους. Η ΟΠΟΤΤΕ θα είναι σε συνεχή επαφή με τη συγκεκριμένη Δ/ση για να ενημερώνεται για προγράμματα που εξυπηρετούν και τους τρίτεκνους.
Συμμετείχαν: ο Πρόεδρος κ. Αχλαδιανάκης  ο Αντιπρόεδρος κ. Κοντός και ο Γραμματέας κ. Χαβάκης.
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη για ενημέρωση από υπηρεσιακούς παράγοντες για θέματα συντάξεων, αφού υπήρχαν συγκεντρωμένες ερωτήσεις από όλη την Ελλάδα προς την ΟΠΟΤΤΕ.
Συμμετείχαν: ο Πρόεδρος κ. Αχλαδιανάκης και ο Αντιπρόεδρος κ. Κοντός.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. NIKO ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ 
Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε είχε προγραμματιστεί προκειμένου για άλλη μια φορά να υπενθυμίσουμε στο υπουργείο πως παρακολουθούμε τα θέματα και περιμένουμε την επεξεργασία και τη λύση τους.
Η διάρκεια της συνάντησης ήταν αρκετά μεγάλη με αποτέλεσμα να εξεταστούν ένα-ένα τα θέματα που τέθηκαν. Πρωτίστως τέθηκε η πρόταση νόμου για την εξομοίωση.
Τα μέλη της ΟΠΟΤΤΕ ήταν ιδιαίτερα επικριτικά και σε έντονο ύφος ζήτησαν από τον Υφυπουργό να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες, αφού είναι η 5η φορά που συναντώνται και δεν έχει προχωρήσει σχεδόν τίποτα. Ακολούθησε αναλυτική συζήτηση για θεσμικά μέτρα που θα μπορούσε να περάσει το υπουργείο, όπως η κατά προτεραιότητα πρόσληψη τρίτεκνων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, η διατήρηση της τριτεκνικής ιδιότητας, η μοριοδότηση παιδιών κ.α.
Στη συνέχεια μέσα από τη συζήτηση προέκυψε η ανάγκη για άμεση συνάντηση στη βουλή με μέλη της Επιτροπής Ισότητας, οπότε τα μέλη άμεσα ξεκίνησαν, το ίδιο απόγευμα, για τη βουλή.
Συμμετείχαν: ο Πρόεδρος κ. Αχλαδιανάκης  ο Αντιπρόεδρος κ. Κοντός, ο Γραμματέας κ. Χαβάκης, και η κ. Κεφαλά Υπεύθυνη Εσωτερικής Λειτουργίας της ΟΠΟΤΤΕ.
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Αμέσως μετά τη συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας τα μέλη της ΟΠΟΤΤΕ άμεσα κινήθηκαν προς τη βουλή προκειμένου να συναντηθούν με μέλη της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις στις 2,5 ώρες που παρέμειναν μέσα στη βουλή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η Επιτροπή είναι Διακομματική και η συμφωνία μπορεί πιο εύκολα να ανοίξει δρόμους προς την ψήφιση προτάσεων.Συγκεκριμένα τα μέλη συναντήθηκαν με την Πρόεδρο κ. Κ. Παπακώστα για 2η φορά. Ενημερώθηκε για τις προτάσεις για τα θεσμικά και την πρόταση νόμου. Η ίδια δήλωσε πως θα συγκληθεί (η Επιτροπή) περίπου μετά τα μέσα Φεβρουαρίου και θα γίνει πρόσκληση στην ΟΠΟΤΤΕ να συμμετέχει. Από το ΣΥΡΙΖΑ έγινε συνάντηση με τον κ. Δ. Στρατούλη για τις προτάσεις και το χρόνο που θα συζητηθεί στη βουλή. Ο κ. Στρατούλης υπολόγισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι έτοιμος για κατάθεση του νόμου περίπου τα μέσα του Φεβρουαρίου στο ΚΚΕ με την κ. Δ. Μανωλάκου, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για 2η φορά και τον κ. Αθ. Παφίλη, στη ΔΗΜΑΡ έγινε προσπάθεια να κλειστεί  ραντεβού με τον κ. Φ. Κουβέλη, από το ΠΑΣΟΚ συνάντηση με τα κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου που είναι και τρίτεκνη. Επίσης, στους διαδρόμους της βουλής έγιναν και άλλες συναντήσεις και ενημερώθηκαν οι βουλευτές για το θέμα της εξομοίωσης και των θεσμικών αιτημάτων.
Συμμετείχαν: ο Πρόεδρος κ. Αχλαδιανάκης  ο Αντιπρόεδρος κ. Κοντός, ο Γραμματέας κ. Χαβάκης, και η κ. Κεφαλά Υπεύθυνη Εσωτερικής Λειτουργίας της ΟΠΟΤΤΕ.